O nama

Projektantski studio osnovan 2009. godine. Bavimo se arhitektonskim projektovanjem, zaštitom i konzervacijom kulturnih dobara, izradom konzervatorskih projekata i izradom stručnih studija zaštite kulturnih dobara, stručnim konsultantskim uslugama, izvođenjem građevinsko-zanatskih radova, nadzorom nad izgradnjom savremenih objekata i konzervacijom kulturnih dobara.

Do sada imamo realizovanih preko 50 arhitektonskih projekata, oko 200 konzervatorskih projekata, 6 studija zaštite kulturnih dobara, 3 HIA Studije (Heritage Impact Assessment – UNESCO studija), preko 200 stručnih nadzora nad izgradnjom savremenih objekata i konzervacijom kulturnih dobara i dugogodišnje pružanje konsultanskih usluga.

Posjedujemo stručne licence:

Naš tim

PROF. DR GORAN RADOVIĆ, DIPL.ING.ARH.
Osnivač i vlasnik kompanije

Rođen 1962. godine. Diplomirao je 1987. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirao je 2000. godine i doktorirao 2003. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio je petnaest godina u praksi. Na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici radi od 2002. godine na Odsijeku za arhitekturu koji se 2006. godine transformirao u Arhitektonski fakultet.

Realizovao je preko 140 arhitektonskih projekata (Muzički Centar Crne Gore, Sportska dvorana u Kotoru, Muzička Škola u Nikšiću, Muzička Škola u Tivtu, Zgrada za Tri fakulteta u Podgorici, Vatrogasni Centar na Cetinju, Crkva u Vraki u Albaniji, Restoran “Verige 65”). ) i preko 150 konzervatorskih projekata i studija na zaštiti kulturnih dobara. Komesar crnogorske izložbe na 11. i 12. Bijenalu Arhitekture u Veneciji, 2008. i 2010. godine. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova u međunarodnim časopisima, monografijama i konferencijama. Autor je naučne monografije „Arhitektura Cetinja od XV vijeka do Drugog svjetskog rata“, koju je 2012. godine izdala Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti. Autor je četiri nastavne skripte: Projektovanje Turističkih objekata, Istorija arhitekture Crne Gore, Nautički Turizam i Planiranje Marine. Kao istaknuti stručnjak, za svoj doprinos profesiji i promociji države, 2009. godine dobio je visoko državno priznanje »Trinaestojulska Nagrada«. Bio je član Nacionalnog Savjeta za Kulturu Crne Gore, Nacionalnog Savjeta za Turizam Crne Gore, član Savjeta Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, član Udruženja arhitekata i član Inženjerske Komore Crne Gore, te član Senata Univerziteta Crne Gore (2005–2013).

Na Arhitektonskom fakultetu predaje predmete: Projektovanje Turističko-ugostiteljskih objekata, Projektovanje Privrednih objekata, Sintezni projekat II, III, VI i Istoriju arhitekture Crne Gore. Od 2002. godine na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru predaje: Hotelski inženjering, Projektovanje hotela i dizajn interijera, te Valorizaciju arhitektonske i istorijsko umjetničke baštine.

Predavao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2008-2013) dva predmeta: Turistički objekti i Marine i Studio Projekat 4. Bio je gostujući predavač na Arhitektonskim fakultetima u Poljskoj, Čileu, Kanarskim Ostrvima, Srbiji, Italiji (Politecnico di Bari).

Na Univerzitetu Crne Gore obavljao je sljedeće rukovodeće poslove:
– Dekan Fakulteta za turizam i ugostiteljstvo u Kotoru, 2005–2007
– Dekan Arhitektonskog fakulteta, 2007–2013

Poseduje profesionalne licence: licencu za projektovanje arhitektonskih objekata, licencu za izvođenje radova na arhitektonskim objektima, konzervatorsku licencu, istraživačku licencu. Bio je Predsjednik Komisije za izdavanje konzervatoraske licence, Član Komisije za izdavanje Istraživačke licence, trenutno je Predsjednik Komisije za izdavanje Istraživačkih licenci i bio je Komisije za polaganje stručnog konzervatorskog ispita kod Ministarstva kulture. Član je dva Tempus projekta: 530440-Tempus i rukovodioc Tempus projekta DAPEEVB (Razvoj i prilagođavanje profesionalnih programa za energetsku efikasnost na Zapadnom Balkanu).

DAVID RADOVIĆ, MAST.ING.ARH.

Rođen 1992. godine. Bachelor studije arhitekture je završio 2015. godine na Università Politecnico di Milano – Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Construzioni, a Master studije arhitekture 2019. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2014. godine radi za našu firmu, sa povremenim praksama u Švajcarskoj i Srbiji. Od 2020. godine radi u Ministarstvu Ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u Direktoratu Glavnog državnog arhitekte, a kao spoljni stručni saradnik u našem dizajn studiju. Trenutno je i na doktorskim studijama arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

ISIDORA RADOVIĆ, APS.ARH.

Rođena 1994. godine. Apsolvent je arhitekture na Universidad de Sevilla – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

BELO CAMIĆ, DIPL.ING.GRAĐ.

Učestvovao u izradi projekata iz oblasti visokogradnje, niskogradnje, kao i oblasti hidrotehnike (regulacija riječnih korita, dovod vode, rekonstrukcija postojećih gradskih vodovoda, projekti za prihvat i odvod fekalnih i atmosferskih voda, projekti rezervoara. Takođe je učestvovao u komisiji za tehnički prijem objekata kao i reviziju glavnih projekata visokogradnje, niskogradnje i hidrotehnike.

Vodio stručni nadzor na: 23 objekta visokogradnje; 22 objekta iz hidrotehničke oblasti; 29 projekata iz oblasti saobraćaja: 12 lokalnih kategorisanih puteva i 17 gradskih saobraćajnica – ulica; 7 objekata sportskih terena itd.

RISTO LEKIĆ, DIPL.ING.EL.
OMER OMERBAŠIĆ, DIPL.ING.MAŠ.

Nagrade

 • Kao istaknuti stručnjak za doprinos u struci i promociji države Goran Radović je dobitnik najvećeg državnog priznanja »Trinaestojulska nagrada«, 2009. godine.

Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari:

 • Radović G., (2011.) Graditeljsko nasljeđe ruralnog urbanizma i stambene arhitekture basena Skadaskog jezera na teritoriji Crne Gore, Đurović M., Begiraj G. (Eds), Skadarsko Jezero – Stanje i Perspektive, Podgorica – Skadar, Međunarodni naučni skup održan u organizaciji Crnogorske Akademije Nauka i Umjetnosti – Albanske Akademije Nauka, 19-21. jun 2011, Naučni skupovi – Knjiga 105 Tom II 344: str. 115-128, ISBN 978-86-7215-265-4.
 • Radović G., (2014) Spatial and social aspects of the Arsenal transformation military port in Tivat into nautical tourism settlement and port »Porto Montenegro«, Vaništa E., Krstić-Furundžić A., Đukić A., Vukmirović M. (Eds), First International Academic Conference on Places and Technologies, Beograd, 3-4.april 2014., 1120: str. 805-815, ISBN 978-87-7924-114-6.
  Radović G., (2014) Buildings and facilities as determinations of urban matrix, Fikfak A.(Eds), »Smart Urbanism« – Pametni urbanizem, Ljubljana, 19-21.jun 2014., 214: str. 169-177, ISBN 978-961-6823-52-4.
 • Radović G., “Stanje stručnih kadrova u oblasti očuvanja i zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa u Crnoj Gori – potrebe i predlozi rješenja”, ICOMOS Macedonia, Regional expert meting – Skopje / Ohrid Macedonia, 26 – 30.9.2006. godine, str.1-3, Skoplje 2006.
 • Radović G., “Problemi i predlozi rekonstrukcije hotela u Crnoj Gori”, Internacionalni naučno-stručni skup, GRAĐEVINARSTVO – NAUKA I PRAKSA, Žabljak 20-24.februar 2006., Univerzitet Crne Gore Građevinski fakultet u Podgorici, Zbornik radova, Knjiga 1, str. 457- 462., Žabljak 2006.
 • Radović G., “Basic elements of marine planing”, Međunarodni naučni skup – NAUTIČKI TURIZAM – KOTOR 2006, Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru – Opština Kotor, Publikacija: NGO Centar for Tourism Devalopment, Volume 1, str.72-82, ISSN 1800-6620, Igalo 2007.
 • Radović G., “Razvoj i potreba vizuelnih komunikacija u savremenim gradskim prostorima”, 1. Međunarodni naučni skup “ZNAKOVI PORED PUTA” – Vizuelne komunikacije u urbanom prostoru, Budva maj 2007, Javno preduzeće za upravljanje reklamnim prostorom opštine Budva – MEDITERAN REKLAME, Knjiga 1, str.51-54, Budva 2008.
 • Radović G., “Luke nautičkog turizma – pojam, podjela i uslovi projektovanja i izgradnje marina”, Internacionalni naučno-stručni skup, GRAĐEVINARSTVO – NAUKA I PRAKSA, Žabljak 20-24.februar 2006., Univerzitet Crne Gore Građevinski fakultet u Podgorici, Zbornik radova, Knjiga 1, str.545- 551, Žabljak 2008.
 • Radović G., “Hijerarhijski odnos znakova u zaštićenom prostoru”, 2. Međunarodni naučni skup “ZNAKOVI PORED PUTA” – Znak u zaštićenom prostoru, Budva maj 2007, Javno preduzeće za upravljanje reklamnim prostorom opštine Budva – MEDITERAN REKLAME, Knjiga 2, str.13-22, Budva 2008.
 • Radović G., “Graditeljsko nasljeđe ruralnog urbanizma i stambene arhitekture basena Skadarskog jezera na teritoriji Crne Gore«”, SKADARSKO JEZERO – STANJE I PERSPEKTIVE Tom II, Međunarodni naučni skup Podgorica – Skadar 19-21. Jun 2010., Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti – Albanska Akademija Nauka, Edicija: Naučni skupovi – Knjiga 105, str. 115-128., Podgorica – Skadar 2011.
 • Radović G., Kujundžić K.,“Transformation of the waterfront from military shipyard – Arsenal to touristic center Porto Montenegro«”, Međunarodna naučno-stručna konferencija, METHODS AND TOOLS FOR URBAN WATERFRONT DEVELOPMENT, Beograd 4 – 8 .oktobar 2013.
 • Radović G., “Prostorno funkcionalne karakteristike Planinskih hotela – I dio”, Internacionalni naučno-stručni skup, GRAĐEVINARSTVO – NAUKA I PRAKSA, Žabljak 17-21.februar 2014., Univerzitet Crne Gore Građevinski fakultet u Podgorici, Zbornik radova, str.1477- 1484, Žabljak 2014.
 • Radović G., “Prostorno funkcionalne karakteristike Planinskih hotela – II dio”, Internacionalni naučno-stručni skup, GRAĐEVINARSTVO – NAUKA I PRAKSA, Žabljak 17-21.februar 2014., Univerzitet Crne Gore Građevinski fakultet u Podgorici, Zbornik radova, str.1485- 1492, Žabljak 2014.
 • Radović G., “Prostorni i društveno socijalni aspekti transformacije Arsenala vojne luke u Tivtu u nautičko – turističko naselje i luku Porto Montenegro«”, Prvi Internacionalna naučna konferencija PLACES AND TECHNOLOGIES 2014, Srbija, Beograd 3-4. april 2014., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, str.805- 815, Beograd 2014.
 • Radović G., “Arhitektura i zdrav stambeni prostor«”, Druga Internacionalna naučna konferencija PLACES AND TECHNOLOGIES 2015, Slovenia, Nova Gorica 17-19 jun 2015., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Ljubljana – Nova Gorica 2015.
 • Radović G.,“Sanacija i adaptacija kulturnog dobra Hercegnovski Lazaret u Meljinama u hotelsko-turistički kompleks”, NEW SPACES IN CULTURAL TOURISM, 17th Conterporary Trends in Tourism and Hospitality, Novi Sad, Vojvodina – Srbija, 1-2 Septembar 2017.
 • Radović G., “Restauracija, konzervacija i adaptacija kulturnog dobra Lazareta u Meljinama u hotelski sadržaj u funkciji održivog turizma”, 4th International conference “THE IMPORTANCE OF PLACE”, Bosna i Hercegovina, Sarajevo 20-23 Oktobar 2017.