Studije i istraživanja

Imamo izrađene 3 nacionalne studije zaštite kulturnih dobara na teritoriji Crne Gore i 3 HIA Studije (Heritage Impact Assessment) u UNESCO zaštićenom području Kotora. Takođe, učestvovali smo u izradi nominacionog dosijea za uvrštenje lokaliteta Istorijsko jezgro Prijestonice Cetinje (2015.) i lokaliteta Venecijansko utvrđenje Stari grad Kotor (2017.) na UNESCO listu svjetske baštine.

  • Studija zaštite kulturnih dobara na prostoru akumulacije Hidroelektrane Morača
  • Studija zaštite kulturnih dobara Istorijskog jezgra Cetinje, Prijestonica Cetinje
  • Studija zaštite kulturnih dobara u zahvatu Termoelektrane Pljevlja, Opština Pljevlja
  • HIA studija za turistički kompleks na lokaciji obalnog područja Morinj, Opština Kotor
  • HIA studija za turistički kompleks na lokaciji Glavati – Prčanj, Opština Kotor
  • HIA studija za turistički kompleks na lokaciji gornjih zona područja Morinj, Opština Kotor

HIA Studija (Heritage Impact Assessment) za Izmjene i dopune DUP-a Morinj u Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora

Turističko naselje Glavati

WORLD HERITAGE AND CONTAMINATION XVIII INTERNATIONAL FORUM “LA VIE DEI MERCANTI”

INTERNATIONAL COMPETITION OF DESIGN CONTRIBUTION AND ESSAYS XVIII FORUM “LA VIE DEI MERCANTI” WORLD HERITAGE AND CONTAMINATION